ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТОВЕТЕ TRACTOR.BG И BAGER.BG („Условия за ползване“)
 
Настоящият документ съдържа общите условия на договора за ползване на предоставяните от „АгриГейт Медия” ООД информационни услуги и ресурси посредством уебсайтовете Tractor.BG (достъпен от домейнa www.tractor.bg) и Bager.BG (достъпен от домейнa www.bager.bg) и урежда отношенията между „АгриГейт Медия” ООД и всеки един от потребителите на достъпните през посочените уебсайтове информационни услуги и ресурси.
 
I. Определения
При прилагане и тълкуване на настоящите Условия за ползване, използваните термини и изрази ще имат следното значение:
 
1.1. „АгриГейт Медия”е „АгриГейт Медия” ООД, дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново 5000, ул. „Мария Габровска“ 2А, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 200076021, тел.: 0 700 111 05, електронен пощенски адрес [email protected], което предоставя услугите, предмет на настоящите Условия за ползване. АгриГейт Медия е юридическо лице, регистрирано по Закона за данък добавена стойност с ДДС номер: BG200076021. АгриГейт Медия е притежател на регистрирани търговски марки www.TRACTOR.BG(рег. № 56210 на Патентно ведомство на Република България), Трактор.БГ (рег. № 71614 на Патентно ведомство на Република България) и Багер.БГ (рег. № 71415 на Патентно ведомство на Република България).
 
1.2. „Електронна препратка”е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
 
1.3.  „Злоумишлени действия”са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
 
1.4. „Интернет страница”е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.
 
1.5. „Информационна система/ Система”е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.
 
1.6. „Непоискани търговски съобщения“са Търговски съобщения, изпратени без предварително искане от страна на получателя.
 
1.7. „Парола”е избрана от Потребителя уникална комбинация от букви, цифри и/или знаци, която заедно с посочения от Потребителя при регистрацията му електронен пощенски адрес или Потребителско име служи за достъп до потребителския/фирмения профил.
 
1.8. „Потребител”е всяко лице, което ползва предоставяните през съответния Уебсайт информационни услуги и ресурси.
 
1.9. „Потребителски профил”е обособена част от Уебсайтовете, съдържаща информация за Регистрирания потребител, изисквана от АгриГейт Медия при регистрацията и съхранявана при АгриГейт Медия, като достъпът до Потребителския профил от Регистрирания потребител се осъществява чрез въвеждане на посочените при регистрацията му електронен пощенски адрес или Потребителско име, и Парола. Потребителският профил дава възможност на Регистрирания потребител да ползва определени Услуги, до които достъпът е ограничен, да конфигурира ползването на Услугите, да допълва, променя и актуализира информацията за себе си, да прекрати ползването на Услугите, да променя електронния пощенски адрес, посочен от него при регистрацията, и Паролата си, да публикува, организира и премахва публикувано от него Потребителско съдържание и др.
 
1.10. „Потребителско съдържание”е всеки текст, снимка, друго графично съдържание, мултимедийно съдържание, видеоматериал, електронна препратка или друг материал, включително всяка обява, реклама, коментар или мнение, които Потребителят разполага на Сървър на АгриГейт Медия с оглед то да бъде достъпно чрез някой от Уебсайтовете за всички останали или за част от другите Потребители.
 
1.11. „Потребителско име”е избран от Регистрирания потребител уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които и съответно с избрана от него Парола той се индивидуализира в някой от Уебсайтовете и получава достъп до своя Потребителски/Фирмен профил в съответния Уебсайт.
 
1.12. „Регистриран потребител”е всеки Потребител, който е преминал успешно процедурата по регистрация и е създал Потребителски или Фирмен профил, за да ползва Услугите, достъпни чрез някой от Уебсайтовете.
 
1.13. „Нерегистриран потребител”е всеки Потребител, който не отговаря на критериите за Регистриран потребител.
 
1.14. „Случайно събитие”е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на Услугите обективно невъзможно.
 
1.15. „Сървър” е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.
 
1.16. “Търговски съобщения”са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.
 
1.17. „Уебсайт”e обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, текст, програми (софтуер), звуци, снимки, изображения, електронни препратки или други материали и ресурси.
 
1.18. „Уебсайтовете“ (www.tractor.bgи www.bager.bg) са уебсайтове, собственост на „АгриГейт Медия” ООД, посредством които на Потребителите се предоставят различни информационни услуги и ресурси, предмет на настоящите Условия за ползване.
 
1.19. „Услуги”са услугите, предоставяни посредством Уебсайтовете.
 
1.20. „Фирмен профил”е обособена част от Уебсайтoвете, съдържаща информация за регистрирано от Потребител юридическо лице, изисквана от АгриГейт Медия при регистрацията и съхранявана при АгриГейт Медия, като достъпът до Фирмения профил от Потребителя се осъществява чрез въвеждане на посочените при регистрацията електронен пощенски адрес или Потребителско име, и Парола. Фирменият профил дава възможност на Потребителя да ползва определени Услуги, до които достъпът е ограничен, да конфигурира ползването на Услугите, да допълва, променя и актуализира информацията за юридическото лице, да прекрати ползването на Услугите, да променя електронния пощенски адрес, посочен от него при регистрацията, и Паролата, да публикува, организира и премахва публикувано от него Потребителско съдържание и др.
 
1.21. „IP Адрес” (“IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
 
II. Предмет на договора
 
2.1. Чрез Уебсайтовете „АгриГейт Медия” ООД предоставя на Потребителя предвидените в тези Условия за ползване Услуги, при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Условия за ползване изисквания.
 
2.2. Част от Услугите се предоставят, без да е необходима предварителна регистрация. Такива са, без да се ограничават до, услуги, свързани с търсене и получаване на достъп до Потребителско съдържание, включително Машини, Новини, Агро Борса (малки обяви), Обяви, Промоции, Снимки, Видео, Форум, Потребители (за Уебсайта Tractor.BG) и Фирми/ Каталог Фирми, Промоции и Финансиране (за Уебсайта Bager.BG), както и друга информация под формата на текст, видеоматериали, изображения и други, разположени в Уебсайтовете, и други услуги, предоставяни на Нерегистрирани потребители чрез Уебсайтовете.
 
2.3. Част от Услугите се предоставят без да е необходима предварителна регистрация, но само след като Потребителят предостави валиден електронен пощенски адрес. Такива са, без да се ограничават до, услугите по предоставяне на свободно дисково пространство на Сървър на АгриГейт Медия, на което Потребителят има възможност да публикува реклами и обяви и друга информация в Уебсайтовете и други услуги, предоставяни на Нерегистрирани потребители чрез Уебсайтовете.
 
2.4. Използването на част от Услугите е възможно само след предварителна регистрация и създаването на Потребителски или Фирмен профил. Такива са, без да се ограничават до, услугите по предоставяне на свободно дисково пространство на Сървър на АгриГейт Медия, на което Потребителят има възможност да публикува и съхранява информация, вкл. обяви, във формата на снимки (изображения), текст, видеоматериали и други (Потребителско съдържание), да обменя електронни съобщения с други Регистрирани потребители, да публикува коментари, да добавя нови теми във форуми, да създава и персонализира Потребителско съдържание съгласно критерии, посочени от АгриГейт Медия, и други услуги, предоставяни на Регистрирани потребители чрез Уебсайтовете.
 
2.5.            Предоставянето на Услугите не обхваща осигуряване на компютърно и друго клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет) и свързаност за пренос на информационни пакети между съответния Потребител и Интернет страницата, необходими за осъществяване на достъп до Уебсайтовете. АгриГейт Медия не носи отговорност, ако Потребителят не може да осъществи достъп, поради проблеми извън контрола на АгриГейт Медия (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).
 
2.6.            Доколкото предоставяните от АгриГейт Медия услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното подобряване и разширяване, то на това основание броят, характеристиките на предоставяните услуги и режимът им на предоставяне (безплатно срещу регистрация или срещу регистрация и заплащане) могат да бъдат променяни по всяко време от АгриГейт Медия.
 
III. Съгласие с Условията за ползване
 
3.1.            Настоящите Условия за ползване се прилагат в отношенията на АгриГейт Медия с Регистрираните потребители. Настоящите Условия за ползване се прилагат съответно и в отношенията на АгриГейт Медия с Нерегистрираните потребители като техните права са ограничени до ползване на Услугите, посочени в т. 2.2 и 2.3.
 
3.2.            Текстът на настоящите Условия за ползване е достъпен в Интернет на Интернет страници с адреси http://tractor.bg/%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-static7.html по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страниците, съдържащи текста на настоящите Условия за ползване, е разположена на всяка страница в Уебсайтовете. С всяко използване на информационните услуги и ресурси на Уебсайтовете, включително с отварянето на Интернет страница от Уебсайтовете, както и чрез натискане на Електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на Уебсайтовете, Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Условия за ползване, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва. Ако Нерегистриран потребител не е съгласен, с което и да било от изискванията, предвидени в тези Условия за ползване, същият следва да не използва Уебсайтовете или която и да е от Услугите.
 
IV. Регистрация
 
4.       За да може да използва услугите по т. 2.4 от настоящите Условия за ползване, Потребителят трябва предварително да създаде Потребителски или Фирмен профил, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) на Интернет страниците http://tractor.bg/users/register (за Уебсайта Tractor.BG) и http://bager.bg/users/register (за Уебсайта Bager.BG) и да изрази своето съгласие с тези Условия за ползване.
 
4.1.            Потребителят следва да попълни всички полета, обозначени като задължителни в съответната електронна форма за регистрация. При регистрация Потребителят посочва уникално Потребителско име. В случай че Потребителското име не е регистрирано от друг Регистриран потребител, Потребителят получава посоченото Потребителско име. Потребителското име, избрано от Регистрирания потребител, за да се идентифицира на съответния Уебсайт, не предоставя никакви допълнителни права на Регистрирания потребител, освен правото на първи регистрант на съответното потребителско име на съответния Уебсайт за срока на договора между  Регистрирания потребител и АгриГейт Медия. При регистрация АгриГейт Медия изисква информация – име, e-mail и друга информация, посочена в електронната форма за регистрация. АгриГейт Медия използва тези данни само по начина, описан вПравилата за използване и опазване на информацията и използване на кукита (cookies) в Уебсайтовете(“Правилата“).
 
4.2.            Когато Потребителят създаде Потребителски или Фирмен профил, чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Условията за ползване и с Правила за използване и опазване на информацията и използване на кукита (cookies) в уебсайтовете Tractor.BGи Bager.BG“ в процеса на регистрация и натискане на виртуалния бутон „Регистрация”, Потребителят извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), с което декларира, че е запознат с настоящите Условия за ползване и Правилата, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в Сървъра на АгриГейт Медия чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на ЗЕДЕП. АгриГейт Медия може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Потребителя и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Условията за ползване и регистрацията му, в случай на възникване на правен спор. Страните се съгласяват, че въвеждането на парола за достъп в Потребителския или Фирмения профил съставлява уникално идентифициране на Потребителя като автор при изпращането на електронни изявления чрез Уебсайтовете, съответно идентифициране на Потребителя като титуляр на тези изявления и получаваната от АгриГейт Медия логически свързана с тези електронни изявления електронна информация е електронен подпис по чл. 13, ал. 1 от ЗЕДЕП, на който страните признават стойността на саморъчен подпис в техните отношения. При регистрацията на Потребителя информация относно авторството на неговото изявление, логически свързана с изявлението, са данните, които Потребителят попълва в електронната форма за регистрация. Потребителят се съгласява да бъде адресат и да получава електронни изявления от АгриГейт Медия. Страните се съгласяват, че изпращаните от АгриГейт Медия към Потребителя съобщения чрез електронна поща от следните електронни пощенски адреси: [email protected], съставляват електронни изявления и че придружаващата ги информация, която е електронна и е логически свързана с тях и сочи, че същите изхождат от посочения електронен пощенски адрес, съставляват идентифициране на АгриГейт Медия като автор и титуляр на тези електронни изявления и е електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 1 от ЗЕДЕП, на който страните признават стойността на саморъчен подпис в техните отношения.
 
4.3.            В случай че непълнолетно лице желае да се регистрира на някой от Уебсайтовете, съгласие с Условията за ползване се декларира и от негов родител или попечител. Не се допуска регистрацията на малолетни лица като Регистрирани потребители в Уебсайтовете. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото, на АгриГейт Медия и на трети лица при регистрацията и ползването на Услугите, както и за всички вреди в следствие посочване на неверни данни или неистинност на декларацията, посочена по-горе в този текст от Условията за ползване.
 
4.4.            Регистрация като представител на юридическо лице трябва да се извършва от дееспособно лице, което има право да представлява съответното юридическо лице при извършване на регистрацията. В процеса на регистрация физическото лице декларира, че разполага с необходимата представителна власт, за да публикува информация за юридическо лице, което регистрира. В случай че дадено лице действа като представител на юридическо лице, без в действителност да притежава представителна власт, то дължи обезщетение за всички вреди, причинени на съответното юридическо лице, на АгриГейт Медия и на всяко трето лице, в резултат на действията, извършени от лице без представителна власт. Ако физическотолице действа от името на юридическо лицебез представителна власт, се смята, че юридическото лицепотвърждава действията, ако не се противопостави веднага след узнаването.
 
4.5.            При попълване електронната форма за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни идентификационни данни за себе си или представляваното от него юридическо лице (в случаите на регистрация на фирма), както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни, АгриГейт Медия има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора. 
 
4.6.            Всяко отделно лице може да има само по един Потребителски или Фирмен профил във всеки от Уебсайтовете. Ако АгриГейт Медия получи информация, която дава основание да се предположи, че множество Потребителски или Фирмени профили са регистрирани от едно и също лице, АгриГейт Медия има право да спре или прекрати всякакви дублиращи се Потребителски или Фирмени профили.
 
4.7.            Представянето за друго лице и използването на псевдоними при регистрация се забраняват. АгриГейт Медия има правото да откаже да регистрира Потребител, за когото се предполага, че предоставя неверни данни при регистрацията.
 
4.8.            Преди извършването на изявлението по т. 4.3. Потребителят може свободно да поправя въведените от него данни в съответната регистрационна форма.
 
4.9.            При непредоставяне на изискваните и означени като задължителни в съответната регистрационна форма данни, АгриГейт Медия има право да откаже регистрацията.
 
V. Регистрациячрез Вход през Фейсбук
 
5.1              Освен чрез попълване на съответна електронна форма за регистрация, Потребителят може да регистрира свой Потребителски профил в Уебсайта Tractor.BG и  Bager.BG и чрез профила си в социалната мрежа Facebook/ Фейсбук (www.facebook.com). При създаване на Потребителски профил чрез Вход през Фейсбук всички или част от необходимите за регистрацията данни на Потребителя се изпращат директно и автоматично от профила, който Потребителят има във Facebook/ Фейсбук към АгриГейт Медия. Такива са, без да се ограничават до, име, профилна снимка, възрастова група, пол, език, страна, списък с приятели, електронен пощенски адрес, дата и място на раждане. Със заявяването на регистрация в Уебсайта Tractor.BG чрез услугата Вход през Фейсбук Потребителят изразява своето изрично съгласие да бъде осъществен достъп до данните относно регистрацията му във Facebook/ Фейсбук (www.facebook.com) и те да бъдат предоставени от Facebook (Facebook Inc., Facebook Ireland Limited, както и от всяко друго лице, което участва в предоставянето на услугите, достъпни чрез уебсайта www.facebook.comи което обработва данните на Потребителя) на АгриГейт Медия.
 
 
5.2              Услугата Вход през Фейсбук не е услуга, предоставяна от АгриГейт Медия. Ползването от Потребителите на тази услуга се извършва при спазване от страна на Потребителите на условията и правилата за ползване и политиките за конфиденциалност и обработване на лични данни за услугата, предоставяна от Facebook (Facebook Inc., Facebook Ireland Limited, както и от всяко друго лице, което участва в предоставянето на услугите, достъпни чрез уебсайта www.facebook.com). Ползването на услугата Вход през Фейсбук не се регулира от и подчинява на настоящите Условия за ползване.  Също така Facebook (Facebook Inc., Facebook Ireland Limited, както и от всяко друго лице, което участва в предоставянето на услугите, достъпни чрез уебсайта www.facebook.com) не носи отговорност за съдържанието, достъпно в Уебсайта Tractor.BG и  Bager.BG.
 
 
VI. Сключване на договора
 
6.1.            Договорът между Потребителя и АгриГейт Медия поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в раздел IV и съответно в раздел V. Договорът се сключва на български език. С приемането на настоящите Условия за ползване Потребителят се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана и чрез електронна поща.
 
6.2.            След сключване на договора АгриГейт Медия незабавно потвърждава получаването на изявлението по т. 4.3 като изпраща съобщение до електронния пощенски адрес на Потребителя, посочен от Регистрирания потребител, което съдържа наименование, адрес на управление и данни за кореспонденция с АгриГейт Медия, текста на настоящите Условия за ползване и Правила за използване и опазване на информацията и използване на кукита (cookies) в уебсайтовете Tractor.BGи Bager.BGна траен носител във вид на електронен документ, и Електронна препратка за потвърждение на регистрацията.
 
6.3.            Договорът има действие:
 
6.3.1.      за Нерегистрираните потребители – до преустановяване ползването на Услугите;
 
6.3.2.      за Регистрираните потребители – за неопределен срок до прекратяването му по реда, предвиден в тези Условия за ползване.
 
VII. Потребителски/ Фирмен профил
 
7.1.            Потребителският/ Фирменият профил става активен и достъпен за Потребителя след потвърждение на регистрацията му посредством натискане (клик) върху Електронната препратка за потвърждение по т. 6.2.
 
7.2.            Съществуват два вида профили:
 
7.2.1.      Регистрация на потребител – физическо лице (Потребителски профил); и
 
7.2.2.      Регистрацията на потребител с цел представяне наюридическо лице (Фирмен профил).
 
7.3.            Информацията, която Потребителя предоставя в Потребителския/ Фирмения профил, следва да е вярна, точна и незаблуждаваща.
 
7.4.            Потребителят се задължава да не разкрива Паролата на трети лица и да уведомява незабавно АгриГейт Медия в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв. Регистрираният потребител е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат с цел опазване на Паролата и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването им.
 
7.5.            АгриГейт Медия не проверява и не носи отговорност за истинността на информацията, предоставяна от Регистрирания потребител при регистрацията му или при ползването на Услугите, нито за това дали посочените от него имена засягат права на трети лица, включително право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право върху марка, или други права на интелектуална или индустриална собственост.
 
VIII. Предоставяни услуги
 
8.1.            Услугите, предоставяни от АгриГейт Медия чрез Уебсайтовете, са услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия, като конкретните Услуги, тяхното съдържание, условията за предоставянето им и цените за ползването им (ако има такива) се публикуват на съответните Интернет страници в Уебсайтовете.
 
8.2.            АгриГейт Медия предоставя безвъзмездно за лично ползване на Потребителя, независимо дали е извършил регистрация съгласно т. 4.3 от настоящите Условия за ползване, уеб-достъп (по протокол HTTP) до следните ресурси и Услуги:
 
8.2.1.      достъп до информационни ресурси, включително текстови, графични, аудио и видео материали, бази данни и др., разработени от АгриГейт Медия, негови партньори или други Потребители, и публикувани на страниците на Уебсайта Tractor.BG, включително, но не само:
 
8.2.1.1.         Машини (малки обяви): база данни, съдържаща реклами и обяви за покупка/продажба или наем на селскостопанска техника, машини, специализирана техника, резервни части, аксесоари и масла, агро гуми, градинска техника, превозни средства и други;
 
8.2.1.2.         Новини: база данни, съдържаща новини, събития и друга актуална информация, отнасяща се до селскостопанска техника, селското стопанство, животновъдството, земеделието и други свързани с тях дейности;Фирми: база данни, съдържаща информация и описание за юридически лица, осъществяващи дейност, свързана със селскостопанска техника, селско стопанство, животновъдството, земеделието и  други свързани с тях дейности;
 
8.2.1.3.         Агро Борса (малки обяви): база данни, съдържаща реклами и обяви на агро стоки, различни от селскостопанска техника, като пшеница, слънчоглед, царевица, животни, фуражи, семена, плодове, зеленчуци и други;
 
8.2.1.4.         Промоции: база данни, съдържаща информация (реклами и обяви) за промоционални оферти, свързани със селскостопанска техника и други свързани дейности;
 
8.2.1.5.         Снимки: база данни, съдържаща изображения, отнасящи се до селскостопанска техника, селското стопанство, животновъдството, земеделието и други свързани с тях дейности;  
 
8.2.1.6.         Видео: база данни, съдържаща аудио и видеоматериали, отнасящи се до селскостопанска техника, селското стопанство, животновъдството, земеделието и други свързани с тях дейности;  
 
8.2.1.7.         Форум: табло за съобщения и дискусии в реално време (on-line), съдържащ разговори под формата на публикувани текстови съобщения относно селскостопанска техника, селското стопанство, животновъдството, земеделието и други свързани с тях дейности;  
 
8.2.1.8.         Потребители: база данни, съдържаща информация за Регистрираните потребители на Уебсайта Tractor.BG;
 
8.2.2.      достъп до информационни ресурси, включително текстови, графични, аудио и видео материали, бази данни и др., разработени от АгриГейт Медия, негови партньори или други Потребители, и публикувани на страниците на Уебсайта Bager.BG, включително, но не само:
 
8.2.2.1.         Фирми/ Каталог фирми: база данни, съдържаща информация за юридически лица, осъществяващи дейност, свързана със строителна техника, резервни части, сервиз, строителство и други свързани с тях дейности;
 
8.2.2.2.         Промоции: база данни, съдържаща информация (реклами и обяви) за промоции и цени на строителна техника – багери, пътно-строителни машини, инвентар и други;
 
8.2.2.3.         Финансиране: база данни, съдържаща информация за финансиране на строителна техника – лизинг, кредити, програми, застраховане и други;
 
8.2.3.      възможност за търсене и получаване на достъп до информационни ресурси, разположени на Уебсайтоветечрез посочени от Потребителя ключови думи или критерии;
 
8.2.4.      възможност за публикуване на коментари в определени Интернет страници, когато това е изрично разрешено;
 
8.2.5.      други услуги и ресурси, достъпни за Нерегистрирани потребители.
 
8.3.            Използването на част от Услугите е възможно без да е необходима предварителна регистрация, но само след като Потребителят предостави валиден електронен пощенски адрес. Такива Услуги са:
 
8.3.1.      предоставяне на свободно дисково пространство на Сървър на АгриГейт Медия, на което Потребителят има възможност да публикува до 3 (три) безплатни обяви (публикации)на употребявани машини месечно, както и коментари и друга информация под формата на текст, видеоматериали, изображения и др.;
 
8.3.2.      други Услуги, предоставяни на Нерегистрирани потребители чрез Уебсайтовете.
 
8.4.            Използването на част от Услугите е възможно само след предварителна регистрация и създаване на Потребителскиили Фирмен профил. Такива Услуги са:
 
8.4.1.      възможност за Регистрирания потребител да изгражда Потребителски или Фирмен профил по зададени от АгриГейт Медия критерии, да го персонализира, да публикува в Уебсайтовете информация за себе си или фирмата си, да публикува, редактира и съхранява информация под формата на снимки (изображения), текст, видеоматериали и друго Потребителско съдържание, да публикува коментари във всички Интернет страници, където това е възможно, да добавя нови теми във Форума, да публикува съобщения и други;
 
8.4.2.      предоставяне на свободно дисково пространство на Сървър на АгриГейт Медия, на което Потребителят има възможност да публикува срещу заплащане професионални обяви (публикации) за покупка/продажба или наем на нова илиупотребявана техника;
 
8.4.3.      възможност за Регистрирания потребител да предплати абонаментен план с услуги по банков път чрез извършване на банков превод в полза на АгриГейт Медия или чрез други начини на плащане, необходимите данни за които са посочени в нарочна отделна Интернет страница на съответния Уебсайт;
 
8.4.4.      други Услуги, предоставяни на Регистрирани потребители чрез Уебсайтовете.
 
8.5.            Съдържанието на Услугите, условията и сроковете за предоставяне на различните видове предплатени абонаментни планове, от които Потребителят може да избира, са подробно описани на следните Интернет страници: http://tractor.bg/firms/firmPlans(за Уебсайта Tractor.BG) и http://bager.bg/firms/firmPlans(за Уебсайта Bager.BG).  Параметрите на абонаментните планове, вкл. ценовите условия, публикувани на посочените Интернет страници, подлежат на актуализиране от АгриГейт Медия. Посочените цени са с включен данък върху добавената стойност (ДДС).
 
8.6.            АкоПотребител – физическо лице, заяви абонаментен план с продължително изпълнение, същото има право, без да дължи обезщетение или неустойка, без да посочва причина и без да заплаща каквито и да е разходи да се откаже от ползването на предплатения абонаментен план, чрез изпращане на съобщение до АгриГейт Медия на следния електронен пощенски адрес: [email protected] преди изтичането на 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на заплащането му.За да упражни правото си на отказ, Потребителят може да изпрати стандартния формуляр за отказ, публикуван на адрес http://tractor.bg/%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-static9.html или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от ползването на предплатения абонаментен план.В тези случаи АгриГейт Медия изпраща незабавно на Потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител и възстановява всички суми, получени от Потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от абонаментния план.
 
8.7.            За избягване на всяко съмнение, заявяването на абонаментен план не гарантира поддържането на обяви на Уебсайтовете, ако обявите не отговарят на условията към Потребителското съдържание, уредени в настоящите Условия за ползване. АгриГейт Медия има право да откаже предоставянето или да спре започналото предоставяне на всички или част от услугите в абонаментния план и/или да поиска редактиране на параметрите на заявена обява, в случай че същата не съответства на настоящите Условия за ползване или на приложимото законодателство. В случай че АгриГейт Медия откаже предоставянето на всички или част от услугите в абонаментния план, евентуално заплатеното възнаграждение за ползването им се възстановява на заплатилото ги лице.
 
IX. Права и задължения на Потребителя
 
9.1.            Потребителят има право на достъп в реално време (online) до Услугите, предоставяни чрез Уебсайтовете при спазване на изискванията за достъп, определени от АгриГейт Медия.
 
9.2.            Потребителят има право да добавя (публикува) Потребителско съдържание на Сървър на АгриГейт Медия чрез указаните в Уебсайтовете инструменти (форми за добавяне на новини, обяви, снимки, видеоматериали, коментари и др.) при спазване на всички изисквания, съдържащи се в тези Условия за ползване и на съответните Интернет страници, от които са достъпни съответните инструменти.
 
9.3.            Потребителят има право на достъп до Потребителското съдържание, както и до всяко друго съдържание, публикувано в Уебсайтовете, единствено за лично ползване, при използване на нормалните функционалности на Уебсайтовете. Достъп до мултимедийно Потребителско и друго съдържание (аудио и видеозаписи/файлове) може да бъде осъществяван единствено чрез стрийминг – предаване на постоянен поток от аудио и видео сигнали чрез Интернет от Уебсайтовете до крайното устройство на Потребителя, даващо възможност на Потребителя да гледа и слуша аудио- и видеозаписи в реално време, при което на устройството на Потребителя не се съхранява постоянно копие и което не дава възможност за изтегляне, записване (съхраняване), разпространение и/или отложено гледане или прослушване, освен ако това е изрично и недвусмислено разрешено от АгриГейт Медия, например чрез посочване на опция за изтегляне (бутон за изтегляне/ сваляне или електронна препратка) към съответното съдържание.
 
9.4.            Правото на достъп, предоставено на Потребителя, не включва правото да копира или възпроизвежда информация, или да използва защитени обекти на интелектуална или индустриална собственост, освен на незначително количество информация, предназначено само за лично ползване, при условие че такова ползване не уврежда законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална или индустриална собственост, и копирането или възпроизвеждането е извършено с нетърговска цел. Независимо от горното, Потребителят се задължава да не отстранява надписи или други знаци, указващи авторско право, права върху търговски марки и всякакви други надписи, свързани с права на интелектуална или индустриална собственост, от материалите, до които има достъп, независимо дали носител на правата е АгриГейт Медия или трето лице.
 
9.5.            Потребителят има право чрез функцията „Запиши в Бележника“ да съхрани Потребителско съдържание, публикувано на Уебсайта Tractor.BG и Bager.BG, в своя Потребителски/Фирмен профил.
 
9.6.            Потребителят се задължава при използване на предоставяните от АгриГейт Медия Услуги да не зарежда, разполага на Сървър на АгриГейт Медия и да не прави достояние по какъвто и да е било друг начин на трети лица Потребителско съдържание – информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, видео, фотографии, графики, аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали или Eлектронни препратки към материали:
 
9.6.1.      което противоречи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Условия за ползване, Интернет етиката, общоприетите норми на добрите нрави и морала;
 
9.6.2.      което е обект на права на интелектуална или индустриална собственост на трети лица, освен със съгласието на носителя на правото;
 
9.6.3.      което представлява търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация, чието разкриване е забранено от договор, закон или от акт на компетентен държавен или общински орган;
 
9.6.4.      съдържащо информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния носител, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;
 
9.6.5.      съдържащо лични данни относно трети лица или друга защитена от закона информация, освен при спазване на всички приложими изисквания за тяхната защита, обработване и използване;
 
9.6.6.      приканващо към или съдържащо насилие над хора или животни, унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на хора или животни;
 
9.6.7.      изобразяващо катастрофи и други тежки инциденти или престъпления, жертви от катастрофи, инциденти или престъпления;
 
9.6.8.      с порнографско или открито сексуално съдържание;
 
9.6.9.      представящо или приканващо към дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци;
 
9.6.10.  накърняващо доброто име, честта или достойнството на трети лица;
 
9.6.11.  призоваващо към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
 
9.6.12.  включващо съдържание с незаконен, сексистки, нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неприличен характер, както и такова, което би могло да постави в неудобно положение, да накърни доброто име, да оскърби трето лице или да разкрие защитена от закона тайна;
 
9.6.13.  представящо или насърчаващо поведение, което застрашава опазването на околната среда;
 
9.6.14.  съдържащо информация, подтикваща към извършване на терористична дейност и всякаква информация, свързана с тероризъм;
 
9.6.15.  нарушаващо каквито и да е било имуществени права или законни интереси на трети лица;
 
9.6.16.  с лошо качество и неясно съдържание;
 
9.6.17.  с големина на файла над определените на съответните Интернет страници в Уебсайтовете максимални размери.
 
9.7.            Потребителят се задължава да не осъществява достъп до Потребителското или до каквото и да е друго съдържание, публикувано на Уебсайтовете, чрез каквато и да е друга технология или средство, различно от технологиите и средствата, предоставени от Уебсайтовете и реализирани чрез нормалната му функционалност.
 
9.8.            Потребителят се задължава при използване на предоставяните от АгриГейт Медия Услуги:
 
9.8.1.      да не извършва злоумишлени действия по смисъла на тези Условия за ползване;
 
9.8.2.      да не използва, копира и разпространява Потребителско съдържание, публикувано от други Потребители, или каквото и да е друго съдържание, достъпно в Уебсайтовете, за каквито и да е търговски цели;
 
9.8.3.      да не осъществява политическа агитация или религиозна пропаганда;
 
9.8.4.      да не призовава към агресия, расизъм, жестокост и други подобни действия, целящи създаване на страх, смут, паника, омраза и нетолерантност;
 
9.8.5.      да не използва методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет потребителите съдържание чрез използване на “pop-up”, “blind link” и др.;
 
9.8.6.      да не пречи на правилното функциониране на Уебсайтовете, включително, но не само, като не нарушава процеса на идентификация на друг Потребител, като на надвишава достъп предоставените му права на достъп, да не уврежда достъпа, надеждността или качеството на Услугите, предоставяни на други Потребители, както и да не използва Услугите по начин, предизвикващ отказ на обслужване;
 
9.8.7.      да не извлича с технически средства или по технически начин никакви информационни ресурси, или части от тях, включени в базите данни, достъпни чрез Уебсайтовете и по този начин да създава своя собствена база данни в електронна или каквато и да било друга форма.
 
9.8.8.      да не се представя за друго лице или за представител на лице, което не е упълномощен да представлява, или по друг начин да заблуждава АгриГейт Медия или трети лица за самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
 
9.8.9.      да уведомява незабавно АгриГейт Медия за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;
 
9.8.10.  да уведомява АгриГейт Медия при констатиране на повредени файлове с оглед тяхното отстраняване.
 
9.9.            При използването на функциите „Добави видео“, „Добави снимка“ и други подобни Потребителят се задължава да не включва съдържание или текст в полето „Описание“, различни от информация, която се отнася пряко до описание или обяснение на съдържанието на видеото/файла. Потребителят няма право да използва полето „Описание“, за да публикува, прави или приема каквито и да било предложения за сключване на правни сделки, нито да прави каквито и да е други електронни изявления по смисъла на ЗЕДЕП.
 
9.10.        В допълнение към горното, Потребителят се задължава в процеса на ползване на раздела Форум отУебсайта Tractor.BG да:
 
9.10.1.        публикува текстове само на български език със символи на кирилица. Изключение се допуска само за потребителските имена, титлите, подписите, Електронните препратки и цитатите от чуждестранни източници, като последните трябва да са придружени с превод или кратко резюме на български език;
 
9.10.2.        публикува коментари, мнения и нови теми само в логически правилни тематични подфоруми. Заглавието на всяка нова тема следва да бъде съответстващо на и описващо съдържанието на темата;
 
9.10.3.        не публикува груби и оскърбителни коментари, мнения и теми;
 
9.10.4.        не прави едносрични публикации, публикации, съдържащи само емотикони, публикации, съдържащи само електронни препратки към външни уебсайтове;
 
9.10.5.        не изпраща еднакви, приканващи или рекламни частни съобщения;
 
9.10.6.        не използва като тема, аватар, подпис или други елементи от профила материали, рекламиращи други уебсайтове, търговски дейности, продукти или услуги, като например електронни препратки, банери, изображения, лога, слогани и др. без предварително разрешение;
 
9.10.7.        не публикува теми, представляващи скрита или очевидна реклама, или популяризиране на други форуми и уебсайтове без предварително разрешение. Това ограничение няма да важи по време на договорена рекламна  кампания, която бива провеждана в раздел Форум на Уебсайта Tractor.BG и  Bager.BG (което се отбелязва като „рекламна публикация“);
 
9.10.8.        не провежда изследвания и проучвания (социологически, маркетингови и др.) без предварително разрешение;
 
9.10.9.        не развива търговска дейност в раздел Форум на Уебсайта Tractor.BG и  Bager.BG. Потребителите могат да публикуват реклами в съответните раздели на Уебсайта Tractor.BG: Машини, Агро Борса и Моят гараж;
 
 
9.10.10.    не приканва към гласуване в дадено състезание, освен ако се отнася за изцяло благотворителни състезания или външни състезания с участието на АгриГейт Медия или негови свързани лица.
 
Предварителното разрешение, упоменато в т. 9.10.6 и 9.10.8 по-горе, може бъде поискано от АгриГейт Медия чрез изпращане на запитване до следния електронен пощенски адрес: [email protected]
 
9.11.        АгриГейт Медия има правото да редактира, премества, блокира или премахва по своя преценка коментари, мнения, и нови теми, публикувани в раздел Форум на Уебсайта Tractor.BG. В случай на дребни нарушения на настоящите Условия за ползване, АгриГейт Медия има право да отправи първо и второ предупреждение до Потребителя или временно да спре достъпа на Потребителя до раздел Форум след предупреждение. В случай че след извършване на две нарушения Потребителят извърши трето нарушение на Условията на ползване, както и в случай че Потребителят извърши сериозно еднократно нарушение на Условията за ползване, АгриГейт Медия има право незабавно и без предупреждение да блокира достъпа на потребителя до Потребителския/Фирмения профил. В тези случаи АгриГейт Медия има право и да прекрати регистрацията на Регистрирания потребител и да изтрие от Сървърите си цялото съхранено от него Потребителско съдържание. Договорът с Регистрирания потребител се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията му. 
 
9.12.        Регистрираният потребител има право по всяко време по своя преценка да прекрати използването на предоставяните от АгриГейт Медия Услуги, като деактивира Потребителския/Фирмения профил, в който случай АгриГейт Медия има право да спре достъпа на останалите Потребители до Потребителското съдържание. След деактивиране на Потребителския/Фирмения профил, той остава видим само за Регистрирания потребител, на когото принадлежи до 2 (два) месеца след деактивирането. Цялото Потребителско съдържание се запазва и може да бъде повторно активирано при искане от Регистрирания потребител, изпратено до АгриГейт Медия по електронна поща. В случай на деактивиране, договорът между страните остава в сила докато АгриГейт Медия не премахне от Сървърите си цялото Потребителско съдържание, разположено от Потребителя, в който случай договорът между страните се счита за прекратен.
 
 
 
X. Права и задължения на АгриГейт Медия.
 
10.1.        АгриГейт Медия няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва предоставяните Услуги и не носи отговорност за Потребителското съдържание, вкл. мнения и коментари, както и за дейността на Потребителя във връзка с използване на Услугите. АгриГейт Медия няма задължението да проверява, да извършва наблюдение на или да записва информацията, съобщенията и други материали, които Потребителите зареждат, качват, използват, разпространяват или предоставят по какъвто и да е начин на трети лица, включително съдържанието на файловете съхранявани на Сървърите му или достъпни при предоставяне на Услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Потребителя посредством ползването на Услугите.  
 
10.2.        В съответствие с изискванията на действащото законодателство АгриГейт Медия съхранява информационни материали и ресурси, разположени от Потребителя на Сървърите на АгриГейт Медия, и има право да ги  предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по законоустановения ред.
 
10.3.        АгриГейт Медия се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на Потребителя за нормално ползване на Услугите. Независимо от горното АгриГейт Медия не гарантира, че информацията достъпна в Уебсайтовете, включително Потребителското съдържание в тях, са пълни, точни, верни и без грешки.
 
10.4.        АгриГейт Медия има право, но не и задължение, по своя преценка и без предизвестие да спре, ограничи или промени предоставяните на Потребителя Услуги, както и да сезира компетентните държавни органи, ако с поведението си Потребителят, по преценка на АгриГейт Медия, нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Условия за ползване или правата и законните интереси на трети лица;
 
10.5.        АгриГейт Медия има право, но не и задължение, по своя преценка и без предизвестие да спира или ограничава достъпа до определено Потребителско съдържание, вкл. мнения и коментари, и съответно да премахва изцяло или отчасти от своите Сървъри Потребителско съдържание, вкл. мнения и коментари, когато прецени, че същото противоречи на изискванията на действащото българско законодателство, на настоящите Условия за ползване или на правата и законните интереси на трети лица.
 
10.6.        При получаване на твърдения от трети лица, че публикувано Потребителско съдържание на някой от Уебсайтовете нарушава техни права на интелектуална собственост, както и в случай че Потребителят наруши право на интелектуална собственост на АгриГейт Медия, АгриГейт Медия има право по своя преценка и без предварително предупреждение да спре достъпа до такова Потребителско съдържание до разрешаването на подобен спор с акт на компетентен държавен орган. При получаване на разпореждане от компетентен държавен орган, касаещо Потребителско съдържание, АгриГейт Медия има право без предварително предупреждение да спре достъпа до него или да извърши други действия, съгласно полученото разпореждане 
 
10.7.        АгриГейт Медия няма задължение да съхранява или възстановява Потребителско съдържание или друга информация от или за Потребителя, която е изтрита от Потребителя, от АгриГейт Медия или от трето лице, независимо от причините за изтриването.
 
10.8.        АгриГейт Медия няма задължение да изтрива източниците на информация публикувани в секция Форум или в която и да е друга секция от Уебсайтовете при поискване от Потребителя, който ги е качил.
 
10.9.        АгриГейт Медия има право да поставя на всяка от Интернет страниците на Уебсайтовете, включително в Потребителските/Фирмените профили, електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от АгриГейт Медия или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на АгриГейт Медия. АгриГейт Медия не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси, както и на услуги или ресурси, които са станали достояние на Потребителя при ползването на Услугите на Уебсайтовете, както и за съдържанието, верността и законосъобразността на информацията в публикуваните от тях мнения и друго Потребителско съдържание.
 
10.10.    АгриГейт Медия, както и всяко друго трето лице упълномощено от АгриГейт Медия,  има право да изпраща непоискани търговски съобщения до Регистрирания потребител, както и до Нерегистриран потребител, който е предоставил електронният си пощенски адрес, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от трети лица стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на тези Условия за ползване Потребителят се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от АгриГейт Медия и от всяко друго трето лице, упълномощено от АгриГейт Медия. 
 
10.11.    АгриГейт Медия има правото без предизвестие да деактивира Паролата за достъп до Потребителския/Фирмения профил на Регистрирания потребител и в случай че по преценка на АгриГейт Медия Регистрираният потребител нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Условия за ползване или правата и законните интереси на АгриГейт Медия или на трети лица. В тези случаи АгриГейт Медия има право да прекрати регистрацията на Регистрирания потребител и да изтрие от Сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание. Договорът с Регистрирания потребител се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията му. 
 
10.12.    Когато АгриГейт Медия получи информация, която дава основание да се предположи, че поведението на Потребителя при ползването на Услугите би могло да представлява престъпление или административно нарушение, АгриГейт Медия има право по своя преценка да сезира компетентните държавни органи, като им предоставя необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали, изисквани по надлежния ред, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление или административно нарушение.
 
10.13.    АгриГейт Медия си запазва правото да преустановява предоставянето на конкретни Услуги, достъпни чрез Уебсайтовете, след отправяне предизвестие чрез публикуване на съобщение в съответните Интернет страници в Уебсайтовете и/или в Потребителския/Фирмения профил на Регистрирания потребител.
 
ХI. Интелектуална собственост
 
11.1.        С разполагането на всеки видеоматериал, изображение, текст или друг материал (Потребителско съдържание) на някой от Уебсайтовете, Регистрираният потребител предоставя на АгриГейт Медия неизключителното право да го използва, записва, съхранява, разпространява публично в Интернет, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, за нуждите на и във връзка с предоставянето на Услугите, предмет на настоящите Условия за ползване, без да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят).
 
11.2.        Правото по предходната алинея се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на Сървър на АгриГейт Медия, както и за разумен срок след премахване или изтриването му. Предоставеното право на АгриГейт Медия включва правото да използва Потребителското съдържание за нуждите на промотиране или реклама на АгриГейт Медия и Уебсайтовете в други медии и/или в преработен вид, включително правото да сублицензира ползването на Потребителското съдържание на други медии във връзка с развиването на дейността на АгриГейт Медия. Регистрираният потребител декларира, че е носител на авторските права или има правото да използва съответния материал по начина, посочен в тази точка, включително правото да сублицензира ползването на съответния материал, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на някой от Уебсайтоветеи тяхното използване в съответствие с настоящите Условия за ползване не нарушава правата на трети лица. В допълнение, Регистрираният потребител декларира, че е получил съгласието на всяко лице, което участва или е изобразено или по какъвто и да е начин се споменава в разполаганото от него Потребителско съдържание с оглед заснемането, изобразяването, използването на името или други данни относно такова лице, както и публикуването на съответния материал на Уебсайтовете.
 
11.3.        С разполагането на всяко Потребителско съдържание на някой от Уебсайтовете, Регистрираният потребител се съгласява и предоставя на всички останали Потребители, включително Нерегистрираните потребители, неизключителното право на достъп до публикуваните материали, правото да ги ползват и възпроизвеждат по начина, осигурен от АгриГейт Медия чрез Услугите, без да дължат възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Правото по тази алинея се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на Сървър на АгриГейт Медия, както и за разумен срок след премахване или изтриването му. За избягване на всякакво съмнение, Потребителят изрично се съгласява, че другите Потребители могат да използват или възпроизвеждат Потребителско му/ѝ съдържание на личните си уебсайтове чрез използване на функции за споделяне, когато такива изрично са предоставени от АгриГейт Медия, както и да предлагат достъп на неограничен брой лица до Потребителско му/ѝ съдържание от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях за нетърговски цели.
 
11.4.        С разполагането на всяко Потребителско съдържание на някой от Уебсайтовете Регистрираният потребител се съгласява и предоставя на АгриГейт Медия правото да визуализира публикуваните материали в Потребителски/Фирмени профили, създадени от други Регистрирани потребители, както и да използва по своя преценка графични изображения, рекламни формати и други при оформянето на страниците от Уебсайтовете, на които се визуализира Потребителското съдържание.
 
11.5.        При използването на Услугите Потребителят има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или друго интелектуално или индустриално право на АгриГейт Медия, на други Потребители или на съответно указаните лица. Потребителят има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира, разпространява публично съдържанието или да го използва по друг начин, което му е станало достъпно при ползването на Услугите, с изключение на случаите, когато е получил изричното съгласие на съответните правоносители или случаите, когато съдържанието е възпроизведено чрез функцията „Запиши в Бележника”.
 
11.6.        Потребителят се задължава да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения, поставени от АгриГейт Медия на Уебсайтовете с оглед предотвратяване или ограничаване на ползването на съдържанието на Уебсайтовете в нарушение на настоящите Условия за ползване, включително ограничаващи начините на ползване или копирането на Потребителско съдържание.
 
11.7.        Потребителят е единствено отговорен за законността на Потребителското съдържание, което публикува или прави достъпно чрез ползването на Услугите, както и за действията си по публикуването му и за последствията от това публикуване.
 
11.8.        Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на Уебсайтовете, извън Потребителското съдържание, разположено от Потребителите, са обект на закрила съгласно българското законодателство, принадлежат на АгриГейт Медия или на съответно указаното лице, отстъпило правото на ползване на АгриГейт Медия и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
 
11.9.        В случай че Потребителят счита, че негови/нейни права на интелектуална собственост или други имуществени или неимуществени права са нарушени от друг Потребител и желае да отправи сигнал за установено нарушение, свързано с Потребителско съдържание, разположено в някой от Уебсайтовете, той следва да изпрати уведомление на следния адрес:
 
 
 
„АгриГейт Медия” ООД
 
ул. „Мария Габровска” №2А
 
Град Велико Търново, 5000, България
 
Електронен пощенски адрес: [email protected]
 
 
 
Уведомлението за твърдяното нарушение трябва да бъде в писмена форма и да има най-малкото следното съдържание:
 
а) Подпис (вкл. квалифициран електронен подпис) на лицето или надлежно упълномощен представител на лицето - носител на правото, за което се твърди, че е нарушено;
 
б) Пълномощно, в случай че уведомлението е подадено чрез пълномощник;
 
в) Конкретно посочване на Потребителското съдържание, за което се твърди, че е налице нарушение (в случай че се твърди нарушение по отношение на няколко материала - изчерпателен списък на всички материали), както и посочване на точен URL, позволяващ идентификация на Потребителското съдържание от АгриГейт Медия;
 
г) Информация, достатъчна за АгриГейт Медия, за да може да се свърже с подалото уведомлението лице - като пълни имена, адрес, телефон и електронен пощенски адрес;
 
д) Декларация на лицето, подало уведомлението, че добросъвестно вярва, че използването на Потребителското съдържание по описания начин не е позволено от носителя на правата на интелектуална собственост, негови представители и агенти или от закона;
 
е) Декларация, че информацията в уведомлението е вярна и че подалото го лице действа в качеството си на носител на правото, за което се твърди, че е нарушено, или негов надлежен представител и съответно доказателства, удостоверяващи собствеността върху правата.
 
АгриГейт Медия по своя преценка, предприема действията, посочени в настоящите Условия за ползване.
 
 
 
11.10.    В случай че Потребителят счита, че достъпът до Потребителско съдържание, публикувано от него/нея е ограничен неоснователно, той следва да изпрати писмено уведомление до АгриГейт Медия със съдържанието и по реда, предвиден в т. 11.9. След получаване на уведомлението, АгриГейт Медия го препраща на Потребителя, подал уведомление по т. 11.9. и по своя преценка, предприема действията, посочени в настоящите Условия за ползване.
 
 
 
XII. Отговорност
 
12.1.        АгриГейт Медия полага грижи  информацията в Уебсайтоветеда се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на съдържанието и не се ангажира със срокове за актуализиране на информацията, освен ако не е посочил нещо различно на някой от Уебсайтовете(доколкото е приложимо). АгриГейт Медия полага грижи за предоставяне на Потребителя за нормално ползване на Услугите, но няма задължението и не гарантира, че безплатно предоставяните Услуги ще удовлетворят изискванията на Потребителя, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемането на тези Условия за ползване Потребителят декларира, че използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че АгриГейт Медия не отговаря за евентуално причинени на Потребителя при ползване на Услугите вреди, освен ако са причинени от АгриГейт Медия умишлено или при проявена груба небрежност.
 
12.2.        АгриГейт Медия не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията и оборудването на Потребителя, или за загуба на данни произтекли от материали или ресурси, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством Услугите.
 
12.3.        АгриГейт Медия не носи отговорност за непредоставяне на Услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на АгриГейт Медия, проблеми, дължащи се на оборудването на Потребителя, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или Сървърите на АгриГейт Медия.
 
12.4.        С приемането на настоящите Условия за ползване Потребителят декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Уебсайтовете, които могат да възникнат независимо от положената от страна на АгриГейт Медия грижа. Потребителят декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от АгриГейт Медия за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения в Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.
 
12.5.        Страните приемат, че АгриГейт Медия не носи отговорност за непредоставянето на Услугите  или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани на тестове от страна на АгриГейт Медия с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. В тези случаи АгриГейт Медия предварително уведомява Потребителя за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на Услугите чрез публикуване на съобщение за това на Уебсайтовете или по друг подходящ начин.
 
12.6.        АгриГейт Медия не носи отговорност за Потребителското съдържание (вкл. за мнения и коментари), както и за дейността на Потребителя във връзка с използване на Услугите. АгриГейт Медия не отговаря и за произтеклите за други Потребители вреди при достъпа или използването на това съдържание, предоставено им от Потребителя или станало достъпно чрез някой от Уебсайтовете. АгриГейт Медия не носи отговорност спрямо Потребителя и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез някой от Уебсайтовете.
 
12.7.        АгриГейт Медия не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Потребителя или трети лица, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на Услугите или прекратяването на договора с него поради на извършено от Потребителя нарушение на тези Условия за ползване или на действащото законодателство, или вследствие предоставяне на информация или изпълнение разпореждания на компетентни органи.
 
12.8.        АгриГейт Медия не носи отговорност за наличността, качеството, надеждността, пригодността за определена цел и безопасността на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на Потребителя чрез каквато и да е публикувана в Уебсайтовете информация или Потребителско съдържание, или чрез публикуване в Уебсайтовете на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани на адреса на електронна пощенска кутия, посочен от него при регистрацията му. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на АгриГейт Медия, то същият не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.
 
12.9.        АгриГейт Медия не участва в извършването на действителната сделка между продавачи и купувачи. АгриГейт Медия няма контрол над и не гарантира за, без да се ограничава до: наличността, качеството, безопасността и законността на предлаганите продукти; истинността или точността на Потребителското съдържание; възможността на продавачите да продават стоки; платежоспособността на купувачите; както и не гарантира дали купувачът или съответно продавачът ще завърши сделката или ще върне продукта.
 
12.10.    АгриГейт Медия не носи отговорност за вреди причинени на лицето, чийто лични данни са били използвани със или без негово/нейно съгласие от друго лице за целите на Услугите предлагани от АгриГейт Медия.
 
XIII. Обезщетения
 
13.1.        Потребителят се задължава да обезщети АгриГейт Медия и всички трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения, разноски за водене на дела и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Потребителско съдържание или друга информация и материали, които Потребителят е направил достояние на трети лица или е направил достъпни чрез ползването на Услугите в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, тези Условия за ползване или добрите нрави, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по тези Условия за ползване.
 
13.2.        Вън от горното, Регистрираният потребител се задължава да обезщети АгриГейт Медия за всички вреди, причинени в следствие ползване на Услугите от трети лица, на които последният е предоставил Паролите си в нарушение на тези Условия за ползване.
 
13.3.        В случай на неизпълнение или нарушение на което и да е от задълженията си по т. 11.5 от настоящите Условия, Потребителят е длъжен да заплати неустойка в размер на 1,000.00 евро (с думи: хиляда евро), като това не ограничава АгриГейт Медия от правото да поиска обезщетение надвишаващо сумата на уговорената неустойка.
 
13.4.        Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото на АгриГейт Медия и на трети лица при регистрацията и ползването на Услугите, както и за всички вреди в следствие посочване на неверни данни или неистинност на декларацията по т. 4.4.
 
13.5.        Задълженията на лицата по този раздел XIII от Условията за ползване продължават действието си и след прекратяване на договора с Потребителя, включително и след преустановяване на дейността и съществуването на самите Уебсайтове или на АгриГейт Медия.
 
XIV. Прекратяване на регистрацията. Прекратяване на договора
 
14.1.        Всеки Регистриран потребител може да прекрати регистрацията си на всеки от Уебсайтовете  и да преустанови използването на предлаганите услуги като се свърже с АгриГейт Медия на следния електронен пощенски адрес: [email protected]Договорът между страните се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията на Регистрирания потребител като АгриГейт Медия следва да преустанови достъпа на Потребителя до Потребителския/Фирмения профил и има право да преустанови достъпа и на останалите Потребители до съдържанието на Потребителя, както и да премахне от Сървърите си съдържанието качено от Потребителя.
 
14.2.        Освен в случаите предвидени в тези Условия за ползване, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:
 
14.2.1.                преустановяване на дейността на АгриГейт Медия или прекратяване на поддържането на съответния Уебсайт;
 
14.2.2.                взаимно съгласие на страните за прекратяването;
 
14.2.3.                други предвидени в закона случаи.
 
14.3.        В случай на прекратяване на договора между страните на каквото и да е основание, АгриГейт Медия има право да спре незабавно достъпа на съответния Регистриран потребител до Потребителския/Фирмения профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от Сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание, при спазване на изискванията на приложимото законодателство. В случай на прекратяване на договора АгриГейт Медия не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Потребителя или трети лица, настъпили вследствие на спирането на достъпа му до Потребителския/Фирмения профил, прекратяването на регистрацията му, изтриването на разположеното от него Потребителско съдържание от Сървърите на АгриГейт Медия, както и вследствие предоставянето на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.
 
14.4.        Ако Потребител желае потребителското му съдържание да бъде премахнато след прекратяването на договора, Потребителят следва да изпрати изрична молба до АгриГейт Медия, в който случай АгриГейт Медия е длъжна да изтрие съдържанието от Сървърите си в разумен срок. Това не се отнася до лог-файловете с IP адреса на Потребителя съхранявани от АгриГейт Медия, както и всякаква друга информация необходима за идентифицирането на Потребителя и за възпроизвеждане на електронното потвърждение за съгласие с Условията за ползване, съхранявано при случаи на правни спорове.
 
14.5.        Разпоредбите по Част XI, част XII и част XIII остават в сила и след прекратяването на договора.
 
XV. Промени в Условията за ползване
 
15.1.        Доколкото предоставяните от АгриГейт Медия Услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка със законодателните промени, Условията за ползване могат да бъдат променяни едностранно от АгриГейт Медия.
 
15.2.        При извършване на промени в Условията за ползване, АгриГейт Медия довежда тези промени до знанието на Потребителя чрез публикуването им на Уебсайтовете и чрез изпращане на съобщение за промените на електронния пощенски адрес, посочен в Потребителския/Фирмения профил на Регистрирания потребител, съдържащо текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която са разположени в 7-дневен срок от промяната. Потребителят има право да се откаже от договора в 1-месечен срок от уведомяването по описания по-горе начин.
 
15.3.        Ако в рамките на срока по т. 15.2 Регистрираният потребител не заяви, че отхвърля промените в Условията за ползване, той се счита за обвързан от тях. Ако Регистрираният потребител заяви, че отхвърля промените като изпрати съобщение до АгриГейт Медия на следния електронен пощенски адрес: [email protected]или по друг указан от АгриГейт Медия начин, се счита, че договорът по т. 6.1 се прекратява с незабавно след получаване на изявлението за отхвърляне.
 
15.4.        Нерегистриран потребител изразява несъгласието си с промените на Условията за ползване като преустанови ползването на Услугите, достъпни за Нерегистрирани потребители.
 
XVI. Други условия
 
16.        АгриГейт Медия има право да събира и използва информация относно Потребителите. Условията, при които АгриГейт Медия обработва и защитава тази информация, включително лицата, на които може да я разкрива и реда за това, са уредени в тези Условия за ползване и в Правилата за използване и опазване на информацията и за използване на кукита (cookies) в Уебсайтовете Tractor.BG и Bager.BG („Правилата”), които съставляват неразделна част от тези Условия за ползване и от договора по т. 6.1 и могат да бъдат достъпени в интернет на следната уебстраница: http://tractor.bg/%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-static8.html във вид, който позволява тяхното съхранение и възпроизвеждане. Едновременно с приемането на тези Условия за ползване Потребителят приема и Правилата.
 
16.1.        От тези Условия за ползване не възникват и не се целят никакви отношения на сътрудничество, партньорство, съвместно дружество, както и отношения служител-работодател или франчайзодател-франчайзополучател.
 
16.2.        Освен ако изрично не е предвидено друго, предвидените в тези Условия за ползване и в Правилата писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, електронна поща, натискане на виртуален бутон в съответния Уебсайт и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено. 
 
16.3.        С приемане на настоящите Условия за ползване и сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. В случай че Потребителят е посочил невалиден електронен пощенски адрес, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от АгриГейт Медия, дори ако не е било получено.
 
16.4.        Ако някоя клауза на Условията за ползване или на Правилата се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или от установената практика или обичай.
 
16.5.        Уебсайтовете се поддържат от АгриГейт Медия чрез оборудване, разположено на територията на Европейския съюз. АгриГейт Медия не гарантира и не носи отговорност за достъпността и качественото осигуряване на Услугите извън територията на Република България. В случай че Потребителят използва Услугите извън територията на Република България, единствено Потребителят носи отговорност дали използването им е в съответствие с приложимото законодателство на мястото на използване на тези Услуги.
 
16.6.        Тези Условия за ползване не се прилагат за Услуги, за които има отделни правила, доколкото в последните не е предвидено друго.
 
16.7.        Приложимо по отношение на Условията за ползване и Правилата е българското право и съответно към всички неуредени от тези Условия за ползване и от Правилата въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
 
16.8.        Всички спорове между страните, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се разрешават в дух на разбирателство и добра воля, чрез преговори и взаимни отстъпки. При невъзможност за постигане на съгласие в едномесечен срок от възникването на спора, спорът може да се отнесе за разрешаване до компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.
 
Настоящите Условия за ползване са приети с решение на управителя на „АгриГейт Медия” ООД на01.02.2015г.
 
© 2015 Димитров, Петров и Ко. (www.dpc.bg). Текстът на настоящите Условия за ползване  не може да се копира, възпроизвежда или използва по друг начин в цялост или в някоя част без изрично писмено съгласие на Адвокатско дружество "Димитров, Петров и Ко."
 
 
 
 
 
Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора
 
 (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)
 
(Приложение № 6към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от Закона за защита на потребителите)
 
 
 
 
 
 – До „АгриГейт Медия” ООД, адрес: гр. Велико Търново 5000, ул. „Мария Габровска“ 2А:
 
– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*
 
– Поръчано на*/получено на*
 
– Име на потребителя/ите
 
– Адрес на потребителя/ите
 
– Подпис на потребителя/ите (само в случай че настоящият формуляр е на хартия)
 
– Дата
 
------------------------------------------------------
 
* Ненужното се зачертава.