Сменят правилата в ДЗЕС 5, за да не се обръщат тракторите
06.09.2023 | 08:58 |
1009 |
0
Сменят правилата в ДЗЕС 5, за да не се обръщат тракторите

Какви промени в стандартите за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) се готвят?

Един от трите стандарта, които се планира да се коригират е ДЗЕС 5 - Управление на обработката на земята или подходящи техники за култивиране за намаляване на риска от деградация на почвите като се отчита наклона на склона, научи Агри.БГ. 

Идеите за промени ще бъдат представени и обсъдени по време на заседанието на Комитета за наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. на 14 септември. 

Как беше досега? 
 
За ограничаване на ерозията на парцели с наклон ≥ от 10% се прилага: 
1. За всички обработваеми земи, почвообработващите операции се извършват напречно на склона или по хоризонталите на терена (контурна обработка);

Какво се предлага? 

За ограничаване на ерозията, на парцели с наклон > от 10% при обработваеми земи, почвообработващите операции се извършват напречно на склона или по хоризонталите на терена (контурна обработка) или се извършва една от следните почвени обработки – вертикални обработки без обръщане на слоя, минимални, ивични или нулеви обработки на почвата. 

Мотивите за промените: 

С включването на допълнителни техники за почвена обработка  се цели опазване здравето на оператора при извършване на напречни на склона обработки в случаите на риск от обръщане на техниката.

Ерозията на почвата е явление, свързано с отделяне и пренасяне на почвени частици чрез вятър, дъждовни и поливни води, при протичане на естествени и/или антропогенни процеси. 

Природните и стопанските условия определят ерозията на почвата като най-сериозната заплаха за почвените функции в земеделските земи на България. 

Практически, всички земи с наклон над 1о са потенциално уязвими към водна ерозия на почвата, а равнинните – към ветрова ерозия на почвата. 

Почвената ерозия води до:
- намаляване на дълбочината на коренообитаемия слой, количеството на хранителните елементи и запасите на почвена влага; 
- изчерпване на филтриращия и буферния капацитети на почвата; 
намаляване на съдържанието на почвено органично вещество;
- загуба на биоразнообразие; деградация на почвената структура, образуване на почвена кора; 
- разпространение  и акумулация на замърсители във водните течения. 

Оказва влияние върху функциите на почвата и върху прилежащите територии и води до намалени добиви и финансови загуби. 
Антропогенната ерозия се причинява главно от липса на растителна покривка, неправилна агротехника, прекомерна паша, обезлесяване, строителни работи и промени в земеползването, които не са съобразени с почвените, климатичните и теренните условия.
(Институт „Пушкаров“)

-За  целите  на  наблюдение  чрез Системата  за  мониторинг на площ (СМП) е необходимо наклонът на парцела да е отразен  в  заявлението към всеки парцел; СМП се прилага за всички парцели, за които дадено условие се монтира. (ДФЗ)

Други агрономически мотиви: 
-Повърхностните обработки осигуряват влага и създават биологично активна структура на почвата. Същата е логиката и в ДЗЕС 6 – покривка да се счита и тази плитка обработка, с оставяне на мулч отгоре за съхранение на влагата.

Нито оставянето на стърнище, нито оранта съхраняват влагата. С оставянето на напукано стърнище също не се постига антиерозионен ефект, а едва след лека обработка на повърхността, за подобряване на  капилярната структура, чрез което се възпрепятства изпаряването. Тази технология е валидна както за тежките, така и за леките почви. 

Целта е да се даде възможност за избор между повече видове противоерозионни обработки и да се предотврати риска от обръщане на техниката, се посочва в доклад на директора на Дирекция "Растениевъдство" в Министерството на земеделието и храните Петър Кировски. 

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg 

Тагове
Коментари
Добави коментар
[:success:][not-good]:)[:bravo:][no4][:stupid:][:smoke:][:wall:][partners][:tongue:]
Още
[ohluff][:piene:][funy][:king:][:cheers:][:love:][love][:thanku:][comp][:driver:][stars][molq][nankam][googd2][jega][:hammer:][:drunk:][fokusi][buket][sunny][:banana:][:rtfm:][eat][:pipe:][:slap:][shock][dalavera]thinkingsmileangry-faceremontcaffe[:chinovnik:][flag][:vreme-za-more:]
Код за сигурност: