Електронните формуляри по Агроекологичните интервенции за Кампания 2023 са достъпни в СЕУ
24.08.2023 | 08:57 |
929 |
0
Електронните формуляри по Агроекологичните интервенции за Кампания 2023 са достъпни в СЕУ

В Системата за електронни услуги (СЕУ) е разработена функционалност, чрез която кандидатите могат да подават изискуемите документи съгласно Наредба № 10 от 27.06.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда, климата и хуманно отношение към животните. Те са включени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023 - 2027 г. 

До 30 август фермерите следва да подадат документи по следните три интервенции:

     ⦁    За интервенцията „Насърчаване използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия“ (СККУ) се прилагат следните документи:
      a.    Копия на официалните документи за закупени сертифицирани и/или стандартни семена, и/или посадъчен материал, съобразно разходни норми за единица площ (на ха);
        b.    План-програма за извършване на дейностите по интервенцията – Насоки за изготвянето на плана“;
      c.    За трайни насаждения, декларирани като създадени в предходни години се прилага копие от документ, издаден от ИАСАС. С него се потвърждава, че заявеният сорт е застрашен от генетична ерозия и е съществуващ на земеделския парцел;
        d.    За трайни насаждения се прилага и копие от документ, издаден от агроном. Документът гарантира, че насажденията не са преминали периода си на плододаване, съгласно Наредбата за базисните цени на трайните насаждения;

     ⦁    За интервенцията „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство“ (СЗМ) се прилагат:
      a.    Копия на официалните документи за закупени сертифицирани и/или стандартни семена, и/или посадъчен материал, съобразно разходните норми за единица площ (на ха);
      b.    За трайни насаждения, декларирани като създадена в предходни години, се прилага копие от документ, издаден от ИАСАС. Документът потвърждава, че заявеният сорт е застрашен от генетична ерозия и е съществуващ на земеделския парцел;
      c.    За трайни насаждения се прилага и копие от документ, издаден от агроном, с който се удостоверява, че те не са преминали периода си на плододаване, съгласно Наредбата за базисните цени на трайните насаждения;

     ⦁    За интервенцията „Възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии“ се изисква:
      a.    План за сеитба, изготвен от агроном и одобрен от специалисти по управление на постоянно затревени площи от Селскостопанската академия – ИПАЗР "Н. Пушкаров", и/или Аграрния университет – Пловдив (прилага се дипломата на агронома, заверил плана, както и на изброените специалисти) – Насоки за изготвянето на плана“.

За четвъртата интервенция, която е за насърчаване на естественото опрашване – операция „Ангажименти за предоставяне на услугата по опрашване чрез преместване и временно разполагане на пчелни семейства (подвижно пчеларство)“, срокът за подаване на приемно-предавателните протоколи за предоставянето на услугата е до 30 септември.

Важно е стопаните да знаят, че въвеждането на данни и предоставянето на доказателствени документи е задължително само за бенефициерите, които са заявили подпомагане по някоя от четирите изброени агроекологични интервенции.

За улеснение на кандидатите са изготвени Указания как да попълнят данните си в СЕУ и как да предоставят изискуемите документи по посочените по-горе интервенции. 

За успешно подадени документи се считат тези заявления, които са с краен статус „Чакащо ръчно зареждане в ИСАК“.

След изтичане на нормативно регламентираните срокове, стопаните няма да могат да въвеждате данни и да прикачват документи в СЕУ.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg 

Тагове
Коментари
Добави коментар
[:success:][not-good]:)[:bravo:][no4][:stupid:][:smoke:][:wall:][partners][:tongue:]
Още
[ohluff][:piene:][funy][:king:][:cheers:][:love:][love][:thanku:][comp][:driver:][stars][molq][nankam][googd2][jega][:hammer:][:drunk:][fokusi][buket][sunny][:banana:][:rtfm:][eat][:pipe:][:slap:][shock][dalavera]thinkingsmileangry-faceremontcaffe[:chinovnik:][flag][:vreme-za-more:]
Код за сигурност: