Всичко основно за агроекологичните интервенции на едно място
24.06.2024 | 13:50 |
772 |
0
Всичко основно за агроекологичните интервенции на едно място

CAP4US

Основната информация, която касае интервенциите в областта на агроекологията и хуманното отношение, е събрана на едно място. Тя има за цел да улесни кандидатите при изпълнението на доброволно поетите от тях ангажименти.

Четете още: Вижте в СЕУ писмата за одобрение по агроекология и биологично земеделие

В презентацията, подготвена от Министерството на земеделието, се посочва каква информация и документи към заявлението за подпомагане трябва да предоставите на ДФЗ, както и какви са сроковете за това. 

Общи условия, които да бъдат съобразени при кандидатстване:

•    Най-късно до края на втората година от ангажимента (2024 или 2025 г.) – доказване на опит или обучение, ако вече не е предоставян съответният документ в ДФ „Земеделие“;
•    Специфичен териториален обхват на част от интервенциите. В ИСАК могат да се визуализират допълнителни слоеве; 
•    Ползване и заявяване на едни и същи площи (като размер, а за част от дейностите – и местоположение); 
•    Запазване на броя животни и породи, отглеждани в стопанството през периода на многогодишния ангажимент; 
•    Ангажимент за водене на дневник за извършваните дейности с изключение на две от интервенциите, базирани на отглежданите животни;
•    Ежегодно подаване на заявление за плащане в периода на многогодишния ангажимент; 
•    Спазване на базовите задължения от Приложение № 9 от Наредба № 10 от 2023 г. по съответната интервенция; 
•    Специфични изисквания по отношение на размера на допустимите за подпомагане площи и животински единици; 
•    Преценка на заявяването на база на генерираните насочващи предупреждения в ИСАК по време на кандидатстването. 

Описаните интервенции са общо девет:

1.    Подпомагане отглеждането на сортове, устойчиви към климатични условия чрез практики за интегрирано производство
2.    Насърчаване на естественото опрашване
3.    Насърчаване използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия
4.    Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство
5.    Опазване на местни породи (автохтонни), важни за селското стопанство
6.    Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)
7.    Поддържане на местообитанията на червеногушата гъска (Branta ruficollis), Кръстат (царски) орел и Египетски лешояд в орнитологични важни места в обработваеми земи
8.    Възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии
9.    Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност

Презентацията е разработена въз основа на обнародваните на 31 май 2024 г. в ДВ изменения и допълнения в Наредба № 10 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните. Вижте документа ТУК.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg  

CAP4US

Тагове
Коментари
Добави коментар
[:success:][not-good]:)[:bravo:][no4][:stupid:][:smoke:][:wall:][partners][:tongue:]
Още
[ohluff][:piene:][funy][:king:][:cheers:][:love:][love][:thanku:][comp][:driver:][stars][molq][nankam][googd2][jega][:hammer:][:drunk:][fokusi][buket][sunny][:banana:][:rtfm:][eat][:pipe:][:slap:][shock][dalavera]thinkingsmileangry-faceremontcaffe[:chinovnik:][flag][:vreme-za-more:]
Код за сигурност: